Jenis Tuntutan Dokumen yang diperlukan
KEMATIAN
 • Kontrak Polisi asal
 • Borang Tuntan Kematian
 • Kenyatann Doktor
 • Salinan sijil kematian yang disahkan benar
 • Salinan kad pengenalan si mati yang disahkan benar jika umur tidak pernah dibuktikan sebelum ini.
 • Laporan Bedah Siasat (untuk kematian yang disebabkan oleh kemalangan)
 • Salinan bukti perhubungan yang telah disahkan benar.(cth. Sijil Nikah, Sijil Beranak dan sebagainya)
 • Salinan Kad Pengenalan penuntut yang disah benarkan.
 • Salinan laporan police yang disah benarkan jika kematian disebabkan oleh kemalangan)
 • Surat kebenaran untuk mendapatkan laporan perubatan
 • Salinan permit manguburkan yang disahkan benar
 • Salinan Sijil Faraid/Surat Mentadbir Kuasa yang disahkan benar (jika ada)
 • Dokuman-dikuman sokongan yang lain (jika ada)
HILANG  UPAYA KEKAL DAN MENYELURUH
 • Kontrak Polisi asal
 • Borang Tuntutan Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh.
 • Laporan perubatan tentang keadaan kesihatan orang yang diinsuranskan selepas 6 bulan dari tarikh hilang upaya.
 • Salinan Kad Pengenalan penuntut yang disahkan benar jika umur tidak pernah dibuktikan sebelum ini.
 • Surat kebenaran untuk mendapatkan laporan perubatan
 • Tahap pendidikan, pengalaman bekerja dan butir terperinci untuk jawatan terakhir yangn disandang.
 • Salinan surat diberhentikan kerja daripada majikan yang disahkan benar (jika bekerja)
 • Dokuman-dokuman sokongan yang lain
 

PENYAKIT KRITIKAL

 • Kontrak Polisi asal
 • Salinan kad pengenalan si mati yang disahkan benar jika umur tidak pernah dibuktikan sebelum ini
 • Laporan perubatan dan laporan ujian diagnostic yang dijalankan untuk menyokong diagnosis.
 • Borang Tuntutan Penyakit Kritikal
 • Surat kebenaran untuk mendapatkan laporan perubatan
 • Dokuman-dokuman sokongan yang lain (jika ada)
 

KEMALANGAN PERSEORANGAN / HILANG ANGGOTA

 • Borang Tuntutan Kemalangan
 • Laporan Perubatan
 • Salinan laporan police  yang disahkan
 • Gambar dekat yang menunjukkan hilang anggota/Gambar penuh penuntut
 • Surat kebenaran untuk mendapatkan laporan perubatan
 • Dokuman-dokuman sokongan lain (jika ada)
ACCIDENT INDEMNITY RIDER (AIR/AIS/CPAB/CAB)
 • Borang Tuntutan Kemalangan
 • Laporan Perubatan (untuk tuntutan yang lebih daripda RM300)
 • Salinan cuti sakit atau rekod kedatangan yang disahkan benar.
 • Salinan laporan police yang disahkan benar
 • Surat kebenaran untuk mendapatkan laporan perubatan
 • Dokuman-dokuman sokongan lain (jika ada)
MANFAAT HOSPITAL                                                 
 • Borang Hospital dan Pembedahan/Discharge Medical Form.
 • Laporan Perubatan (untuk tuntutan yang lebih daripada RM500)
 • Salinan Nota Discaj berserta diagnosis (untuk tuntuan kurang daripada RM500)             
 • Salinan bil hospital yang disahkan benar.
 • Dokuman-dokuman sokongan lain (jika ada)
HOSPITAL & PEMBEDAHAN
 • Borang Hospital dan Pembedahan/Discharge Medical Form.
 • Laporan Perubatan atau `Attending Physician Statement’
 • Salinan asal bil hospital
 • Salinan asal resit
 • Salinan asal atau nota discaj  yang berserta dengan sejarah perubatan, diagnosis dan rawatan yang diterima yang telah disahkan benar.
 • Surat rujukan daripada klinik.
  LAIN-LAIN                                                   
 • Cancer screening Reimbursement (Female plan)
  •  Salina asal resit/bil
 •  Baby Bonus
  • Borang Tuntutan Hospital dan Pembedahan
  • Salinan Surat Beranak yang disahkan benar.  
 

Note:  Senarai di atas adalah garis panduan untuk membuat tuntutan.  Pihak syarikat berhak untuk meminta maklumat lanjutan atau documen tambahan sekiranya diperlukan

    1.                  Siapa yang dibenarkan mengesahkan dokumen sokongan?

 

 
    Mereka yang dibenarkan adalah:-

a)      Pesuruhjaya Sumpah

b)      Polis

c)      Peguam

d)      Doktor

e)      Wakil Syarikat (Eksekutif dan ke atas)

f)        Majikan

g)      Penghulu

h)      Pengurus Agensi

i)        Agen

j)        Pegawai Kanan Kerajaan (Tahap 1)

k)      Kakitangan Etiqa di Ibu Pejabat (Eksekutif dan ke atas)

 

2.                  Apakah yang dimaksudkan dengan tempoh boleh mempertikaikan?

Ia adalah tempoh di mana pihak insurans boleh mempertikaikan kesahihan sesuatu polisi berhubung dengan penyimpanan maklumat yang penting, ketidaktepatan polisi disebabkan kepalsuan (fraud) atau pernyataan-pernyataan yang mengelirukan semasa permohonan.

3.                  Adakah saya perlu mengemukakan laporan perubatan bagi bayaran tahun kedua di bawah tuntutan Hilang Upaya Kekal?

Ya. kerana laporan tersebut diperlukan bagi membuktikan bahawa keadaan keilatan peserta adalah kekal. Ini kerana pihak Syarikat mempunyai hak untuk memberhentikan sebarang ansuran lanjut sekiranya pemegang polisi didapati tidak lagi mengalami keilatan.

 

4.                  Saya telah mengemukakan tuntutan Hilang Upaya Kekal kepada pihak Etiqa. Adakah saya perlu meneruskan dengan pembayaran premium saya bagi bulan yang akan datang?

Ya, kami menggalakkan pembayaran premium dibuat sehinggalah tuntutan tersebut diluluskan. Seandainya terdapat sebarang lebihan premium selepas tuntutan diluluskan, pihak Etiqa akan memulangkannya kepada tuan.

 

5.                  Mengapakah pihak insurans memohon Surat Kuasa Mentadbir dari pihak penuntut?

Apabila seseorang pemegang polisi meninggal dunia tanpa membuat sebarang penamaan, Grant of Probate atau Surat Kuasa Mentadbir or Pembahagian Harta Pusaka (Distribution Order) adalah diperlukan bagi membolehkan pembahagian dibuat ke atas wang polisi tersebut.

 

6.                  Di manakah saya boleh mendapatkan borang tuntutan?

Borang tuntutan boleh diperolehi dari mana-mana cawangan atau kaunter Khidmat Pelanggan Etiqa. Tuan boleh menghubungi agen atau Bahagian Khidmat Pelanggan kami dt talian 1-300-13-8888 untuk sebarang bantuan.

 

Soalan no. 7 sehingga no. 10 adalah untuk pemegang kad Medijaring sahaja.

 

7.                  Bagaimanakah saya boleh mengenal pasti klinik panel di bawah Medijaring?

Tuan boleh mendapatkan senarai klinik panel di bawah Medijaring dengan melayari laman web mereka di www.medijaring.com.my, dan klik di ‘medical panels’. Semakan boleh dibuat sama ada menggunakan nama, poskod ataupun negeri.

 Selain daripada itu, tuan juga boleh menghubungi Medijaring di talian 1-300-88-6334.

 

8.                  Bolehkah saya mendapatkan rawatan sekiranya saya tidak membawa kad Medijaring saya?

Ya, sila maklumkan kepada pihak hospital / klinik bahawa tuan adalah ahli di bawah kad Medijaring dan pemegang polisi Etiqa Insurans & Takaful.

Nota: Tuan akan dikehendaki untuk memberi kad pengenalan kepada panel kami bagi tujuan pengesahan.

 

9.                  Bolehkah saya membuat tuntutan, sekiranya saya dimasukkan ke hospital yang bukan panel?

Ya, tetapi tuntutan adalah berdasarkan pembayaran balik (reimbursement), di mana tuan adalah dikehendaki untuk membuat pembayaran terlebih dahulu dan mengemukakan tuntutan  kepada pihak Medijaring.

Nota: Pembayaran balik adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan terma polisi.

 

10.                 Mengapakah sesetengah hospital meminta deposit/wang pendahuluan sedangkan saya telah mengemukakan kad Medijaring?

Hospital akan meminta deposit bagi memudahkan/mempercepatkan proses discaj, di mana deposit tersebut akan digunakan bagi membayar item-item yang tidak dilindungi atau lebihan perlindungan polisi.

Nota: Pembayaran deposit adalah berbeza di antara setiap hospital.

 

 
     
   

Cadangan kami
Penentu produk kami akan mengesyorkan pelan-pelan memenuhi kehendak dan mengikut profil anda (untuk warganegara Malaysia sahaja).
Berhubunglah dengan kami
Anda boleh berjumpa dengan mana-mana daripada 23,000 ejen kami atau hubungi khidmat talian Etiqa Oneline kami di 1300 13 8888 (untuk warganegara Malaysia sahaja).

Untuk cawangan-cawangan antarabangsa kami, sila hubungi:

Singapura : +65 6336 0477 Brunei : +673 244 3393 Labuan : +60 87 417 672

Carian cawangan kami
Berkunjunglah di mana-mana cawangan kami di seluruh Malaysia untuk urusan tuntutan , pertanyaan, atau pembelian pelan-pelan Insurans dan Takaful.Kunjungi cawangan terdekat di sini .