Home
Insuran   
Maklumat Pinjaman Rumah lain-Lain
 

Lain - Lain

Syarat-syarat pinjaman perumahan

 • Warganegara Malaysia.
 • Sedang berkhidmat & berjawatan tetap
 • Berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun
 • Telah disahkan dalam jawatan
 • Bukan seorang yang bankrap / berhutang hukuman / tidak berkemampuan / dalam tindakan tatatertib
 • Borang permohonan didaftarkan selewat-lewatnya 6 bulan sebelum bersara / tamat perkhidmatan.

Jadual kelayakan

GAJI BULANAN HAKIKI (RM) KELAYAKAN (RM)
3500 dan ke atas 360,000
3000 - 3499 300,000
2500 - 2999 264,000
2000 - 2499 240,000
1500 - 1999 192,000
1200 - 1499 156,000
1000 - 1199 120,000
800 - 899 96,000
600 - 799 72,000
599 dan ke bawah 48,000

Dokumen mandatori

 • Surat iringan ketua jabatan
 • Salinan kad pengenalan
 • Salinan slip gaji yang terbaru
 • Salinan surat pengesahan jawatan
 • Kiriman wang pos atau bank draf
 • Borang permohonan yang terbaru
 • Borang perakuan pemilihan takaful/insuran
 • Borang 2
 • Akujanji peguam- borang 3a @ 3b
 • Salinan hakmilik (geran)
 • Salinan perjanjian (jualbeli @ pembinaan)

Dokumen Tambahan Mengikut Jenis Pinjaman

 • RUMAH TELAH SIAP
 • MEMBINA RUMAH
 • RUMAH DALAM PEMBINAAN
 • MEMBELI TANAH
 • PENYELESAIAN HUTANG
 • UBAHSUAI RUMAH
 • UBAHSUAI RUMAH HARTA PINJAMAN BUKAN KERAJAAN

 • RUMAH TELAH SIAP
  1. Membeli rumah dari pemaju [papar]
   1. Telah ada hakmilik individu atau hakmilik strata
    • Salinan Sijil Layak Menduduki (CF / OP)
    • Borang 7 - dipenuhkan oleh pembeli yang tidak memohon pinjaman, jika pembelian bersama dalam Perjanjian Jualbeli - Skim SPPP sahaja.
    • Laporan penilaian - jika nombor lesen pemaju dan lesen permit iklan dan jualan tidak dicatat dalam Perjanjian Jualbeli
   2. Belum ada hakmilik individu atau hakmilik strata
    • Salinan Sijil Layak Menduduki (CF / OP)
    • Borang 7 - dipenuhkan oleh pembeli yang tidak memohon pinjaman, jika pembelian bersama dalam Perjanjian Jualbeli - Skim SPPP sahaja.
    • Laporan penilaian - jika nombor lesen pemaju dan lesen permit iklan dan jualan tidak dicatat dalam Perjanjian Jualbeli
    • Borang 4
    • Borang 5A
  2. Membeli rumah dari individu [papar]
   1. Telah ada hakmilik individu atau hakmilik strata
    • Salinan Sijil Layak Menduduki (CF / OP)
    • Laporan penilaian
    • Penyata baki hutang penjual, 6 bulan kehadapan (jika berkenaan)
    • Surat kebenaran menjual harta bagi kes kontra (penjual adalah peminjam Kerajaan - jika berkenaan)
    • Borang 6
    • Borang 7 - dipenuhkan oleh pembeli yang tidak memohon pinjaman, jika pembelian bersama dalam Perjanjian Jualbeli - Skim SPPP sahaja.
    • Salinan surat kebenaran pindahmilik / menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri (jika berkenaan)
   2. Belum ada hakmilik individu atau hakmilik strata
    • Salinan Sijil Layak Menduduki (CF / OP)
    • Laporan penilaian
    • Penyata baki hutang penjual, 6 bulan kehadapan (jika berkenaan)
    • Salinan Perjanjian Jualbeli antara pemaju dengan pembeli pertama
    • Salinan Perjanjian Jualbeli antara penjual (pembeli pertama) dengan pemohon
    • Borang 4
    • Borang 5B
    • Borang 6
    • Borang 7
    • Borang 10 (Sekunder)
    • Salinan borang pindahmilik tanah (Borang 14A/MOT)
    • Surat kebenaran menjual harta bagi kes kontra (penjual adalah peminjam Kerajaan)
    • Surat kebenaran pindahmilik/menggadai/mencagar daripada Pihak Berkuasa Negeri ( Jika Hakmilik Individu telah dikeluarkan tetapi belum dipindahmilik kepada penjual dan mempunyai sekatan kepentingan)
 • MEMBINA RUMAH
  • Salinan hakmilik yang telah didaftarkan atas nama pemohon sendiri
  • Salinan perjanjian pembinaan rumah
  • Borang 7 - Persetujuan menggadai oleh pemilik yang tidak membuat pinjaman, jika tanah dimiliki bersama suami isteri tetapi seorang sahaja yang memohon pinjaman
  • Surat kebenaran menggadai/mencagar jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan
  • Salinan pelan bangunan yang telah diluluskan
  • Salinan borang pindahmilik tanah (Borang 14A) - Jika tanah didaftarkan atas nama pasangan seorang sahaja.
  • Salinan sijil kontraktor ( SSM/PKK atau CIDB)
 • RUMAH DALAM PEMBINAAN
  1. Telah ada hakmilik individu
   • Borang 7 - Persetujuan menggadai oleh penama dalam Perjanjian Jualbeli yang tidak membuat pinjaman - Skim SPPP sahaja.
   • Salinan Lesen Pemaju dan Permit Iklan dan Jualan
  2. Belum ada hakmilik individu (tetapi mempunyai Master Title)
   • Borang 4
   • Borang 5A
   • Borang 7 - Persetujuan menggadai oleh penama dalam Perjanjian Jualbeli yang tidak membuat pinjaman - Skim SPPP sahaja.
   • Salinan Lesen pemaju dan Permit Iklan dan Jualan
 • MEMBELI TANAH
  • Laporan penilaian
  • Penyata baki hutang penjual 6 bulan kehadapan (jika berkenaan)
  • Borang 6
  • Borang 7 - Persetujuan menggadai oleh penama dalam Perjanjian Jualbeli yang tidak membuat pinjaman - Skim SPPP sahaja
  • Surat kebenaran menggadai/mencagar jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan
  • Surat kebenaran menjual harta bagi kes kontra(penjual adalah peminjam Kerajaan)
 • PENYELESAIAN HUTANG
  • Laporan penilaian
  • Penyata baki hutang penjual 6 bulan kehadapan (jika berkenaan)
  • Borang 7 - Persetujuan menggadai oleh penama dalam Perjanjian Jualbeli yang tidak membuat pinjaman - Skim SPPP sahaja
  • Surat kebenaran menggadai/mencagar jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan
  • Borang 5B -Akujanji Pemaju/Tuantanah ,jika hakmilik individu atau hakmilik strata belum dikeluarkan semasa permohonan dibuat.
 • UBAHSUAI RUMAH
  • Salinan perjanjian kerja-kerja ubahsuai rumah
  • Laporan penilaian
  • Borang 3C (jika belum mempunyai hakmilik individu atau strata) atau Borang 3D (jika telah ada hakmilik individu atau strata)
  • Borang 9
  • Salinan pelan ubahsuai yang telah diluluskan
  • Surat kebenaran menggadai jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan
  • Salinan sijil kontraktor ( SSM/PKK atau CIDB)
 • UBAHSUAI RUMAH HARTA PINJAMAN BUKAN KERAJAAN
  • Salinan perjanjian kerja-kerja ubahsuai rumah
  • Laporan penilaian
  • Borang 3C (jika belum mempunyai hakmilik individu atau strata) atau Borang 3D (jika telah ada hakmilik individu atau strata)
  • Borang 9
  • Salinan pelan ubahsuai yang telah diluluskan
  • Surat kebenaran menggadai jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan
  • Surat pengesahan bayaran bulanan pinjaman dari pihak bank
  • Salinan Borang 16C (Borang Penangguhan Gadaian) atau Reassignment and Release (kes assignment) yang diakui sah*
  • Salinan sijil kontraktor (SSM / PKK / CIDB)
  Nota:
  Salinan Borang 16C diperlukan sekiranya rumah berkenaan masih digadaikan kepada pihak bank / institusi kewangan